fbpx

Obchodné podmienky ECOHIT.sk

k objednávke fotovoltickej inštalácie. Riadi sa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Z.z., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

Zhotoviteľom fotovoltickej inštalácie bude:

AMONIT s. r. o.
č.785
925 91 Kráľová nad Váhom
IČO: 43983278
IČ DPH: SK2022540322
zapísaná v obchodnom registri: OR Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 29413/T
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu (IBAN): SK4211000000002627029893, SWIFT: TATRSKBXXXX
Zastúpená: Daniel BORIS, konateľ

 1. Predmet zmluvy
  • Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa riadne a včas Dielo špecifikované v článku 2 tejto Zmluvy a záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi za vykonanie Diela Cenu Diela vo výške určenej podľa článku 2 tejto Zmluvy za podmienok a spôsobom stanoveným v tejto Zmluve.
 1. Špecifikácia predmetu zmluvy
  • Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje previesť pre objednávateľa dielo spočívajúce v dodávke
   komponentov potrebných pre zhotovenie fotovoltickej elektrárne (ďalej FVE), vrátane jej montáže, napojenia a spustenia podľa rozsahu technickej špecifikácie, uvedenej nižšie.
  • Zhotoviteľ zhotoví dielo v súlade s touto zmluvou, oprávnenými písomnými pokynmi objednávateľa pri prevedení diela a ďalej v súlade s právnymi predpismi, platnými slovenskými technickými normami, ktoré sa vzťahujú k materiálom a činnostiam zhotoveným na základe tejto zmluvy, vrátane technických noriem, ktoré nie sú obecné záväzné a s rozhodnutými, stanoviskami alebo inými opatreniami orgánom verejnej správy.
  • Objednávateľ dáva súhlas k zabezpečeniu obrazovej a zvukovej dokumentácie samotnej technológie FVE a k inému zverejneniu na webových stránkach zhotoviteľa a sociálnych sieťach za účelom prezentácie.
  • Objednávateľ sa zaväzuje k úplnému zaplateniu ceny diela po odovzdaní preberacieho protokolu v riadnom termíne uvedenom na vyúčtovacej faktúre.
  • Technická špecifikácia diela, podrobný popis všetkých prác a dodávok s množstevnou, jednotkovou a cenovou špecifikáciou je uvedený v cenovej ponuke zhotoviteľa, ktorá tvorí prílohu tejto zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou.
 1. Cena diela a platobné podmienky
  • Objednávateľ sa zaväzuje za vykonanie prác uvedených v bode 2.1 uhradiť cenu diela (určenú aktuálnou cenovou ponukou, ktorá je prílohou tejto zmluvy) prevodom na bankový účet Zhotoviteľa v Tatrabanke, a.s., číslo účtu: SK4211000000002627029893.
  • Cena obsahuje úpravu odberného miesta pre pripojenie FVE podľa platných
   noriem STN EN.
  • Platba sa realizuje bezhotovostne nasledujúcim spôsobom:
  •           Zálohovou predfaktúrou na materiálové zabezpečenie, vrátane projektovej dokumentácie, vo výške  70% (do 3 dni po podpise zmluvy). 
  •           Vyúčtovacou faktúrou vo výške 30%, ktorá bude vystavené po podpise odovzdávajúceho protokolu samotnej FVE (v termíne splatnosti, uvedenej na faktúre). K cene za dielo bude účtovaná DPH v zmysle platných právnych predpisov.
  • Prípadné práce či dodaný materiál naviac, neuvedené v tejto zmluve alebo v cenovej ponuke musia byť riadne odsúhlasené Objednávateľom. Po písomnom odsúhlasení Objednávateľom budú vyúčtované vo vyúčtovacej faktúre.
  • V prípade omeškania vyúčtovacej faktúry sa Objednávateľ zaväzuje uhradiť 0,1% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
 1. Zhotovenie diela, dodacie podmienky a vlastnícke právo
  • Zhotoviteľ sa zaväzuje k zahájeniu diela vo dvoch etapách:
   1. etapa: Osadenie a montáž FVE elektrárne na dohodnuté a určené miesto, vrátane DC kabeláže s prípravou elektroinštalácie pre technológiu v technickej miestnosti alebo miestnosti určenej pre ňu.
   2. etapa: Osadenie a montáž samotnej technológie (striedač), oživenie a spustenie, vrátane samotného monitoringu.
  • Zhotoviteľ sa zaväzuje zahájiť montážne práce 1. etapy do 45 pracovných dní od obdržania platby zálohovej faktúry na účet Zhotoviteľa.
  • Zhotoviteľ sa zaväzuje ukončiť 2. etapu a zároveň aj ukončiť realizáciu diela najneskôr do 10 až 14 týždňov, v závislosti od dodanej technológie (menič a batérie) zo strany zahraničného dodávateľa.
 • Ak nebude možné previesť dielo v termínoch stanovených touto zmluvou v dôsledku vyššej moci, posúvajú sa termíny dokončenia po dobu, kedy účinky vyššej moci trvajú (napr. pandémia).
  Termíny zhotovenia diela sa taktiež posúvajú po dobu nepriaznivého počasia, ktoré by bránilo uskutočneniu diela (napr. vonkajšia teplota pod 7 stupňov Celzia, nepretržité dažďove a snehové zrážky, snehová pokrývka a silný vietor).
 • Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní diela postupovať samostatne prípadne podľa pokynov objednávateľa.
 • Vlastníkom diela počas jeho zhotovovania je zhotoviteľ až do uhradenia príslušnej celkovej ceny za dielo v zmysle ods. 3.3. tejto zmluvy.
 • Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo bude mať vlastnosti stanovené touto zmluvou a príslušnými právnymi predpismi. Ak nemožno niektoré vlastnosti diela stanoviť, zaväzuje sa zhotoviteľ, že dielo bude mať vlastnosti obvyklé a to po dobu 60-tich mesiacov od predania a prevzatia diela. Na materiál použitý pri výstavbe je prenesená záručná doba podľa záručných podmienok jednotlivých výrobcov.
 • Záruka sa nevzťahuje na vady diela, spôsobené fyzickým poškodením, neodborným či svojvoľným zaobchádzaním Objednávateľa.
 • Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo bez závad a preškoliť Objednávateľa alebo základnú obsluhu
  elektrárne.
 1. Práva a povinnosti zhotoviteľa a objednávateľa
  • Zhotoviteľ je najmä povinný vykonať dielo riadne. Dielo je vykonané riadne pokiaľ nemá vady, je zhotovené v súlade s touto zmluvou, projektovou dokumentáciou, v súlade so všeobecnými právnymi predpismi a inými rozhodnutiami a stanoviskami orgánov verejnej správy a je použiteľné na dojednaný účel.
  • Zhotoviteľ má právo poveriť prácami na diele tretie osoby či iné spoločnosti, ktoré majú na tieto práce oprávnenia a odbornú skúsenosť.
  • Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na diele až do momentu protokolárneho odovzdania a prevzatia prvej, respektíve druhej časti diela.
  • Zhotoviteľ zodpovedá za akékoľvek zničenie, stratu, poškodenie alebo znehodnotenie majetku objednávateľa, ku ktorým dôjde v čase vykonávania prác na diele alebo v ich dôsledku, a to zhotoviteľom, jeho zamestnancami, alebo osobami, ktoré zhotoviteľ poveril prácami na diele.
  • Zhotoviteľ je oprávnený pozastaviť dodávku tovaru, ktorý je predmetom bodu 2.1 tejto zmluvy v prípade, že si objednávateľ nesplní platobnú povinnosť vyplývajúcu z bodu 3.4 tejto zmluvy.
  • Objednávateľ je povinný brať na vedomie aktuálnosť dopytu na trhu, čo by mohlo predĺžiť dodacie termíny, pričom o takejto skutočnosti bude objednávateľ bezodkladne informovaný zhotoviteľom.
 1. Zodpovednosť za vady
  • Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je dodané a zhotovené podľa podmienok určených v zmluve a ostatných súvisiacich dokumentoch, a že počas trvania záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v zmluve.
  • Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade poruchy systému je Zhotoviteľ povinný ich bezodkladne a bezplatne odstrániť do 48 hodín od jeho nahlásenia. Ak bude pri servisnom výjazde zistené, že výpadok systému nie je spôsobený vadou komponentu ani nastavením systému zhotoviteľom, bude objednávateľovi účtovaný servisný poplatok 15,- € / hod. práce servisného technika a cestovné náklady podľa platnej legislatívy.
  • Pri realizácii prác je zhotoviteľ povinný počítať si s odbornou starostlivosťou, chrániť záujmy a majetok objednávateľa a v maximálnej možnej miere obmedziť negatívne dopady predmetnej činnosti na okolie. Zhotoviteľ sa zaväzuje udržiavať poriadok v objekte.
  • V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí pri prevádzke FVE je objednávateľ povinný oznámiť túto skutočnosť zhotoviteľovi, a to okamžite e-mailom na: info@ecohit.sk.
 1. Odstúpenie od zmluvy
  • V prípade odstúpenia od zmluvy objednávateľom v stanovenej lehote, ktorá predstavuje dobu 14 dní odo dňa podpisu zmluvy, je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi len náklady výlučne spojené s vykonanými projektovými prácami a dokladmi s tým súvisiacimi a teda za vypracovanie projektu a energetického auditu.
  • Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, že Zhotoviteľ neoprávnene zastaví alebo preruší práce na viac ako 10 pracovných dní bez udania adekvátneho dôvodu.
  • Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, že Objednávateľ neuhradil Zhotoviteľovi zálohovú faktúru v termíne splatnosti alebo aj sa Objednávateľ svojvoľne rozhodne počas výstavby zmeniť, bez súhlasu Zhotoviteľa, typ technológie či spôsob inštalácie.
  • Zhotoviteľ má právo posunúť termíny dodania z dôvodov oneskorených stanovísk podaných žiadostí zo strany regulačných a distribučných spoločností.
  • Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej strane doručené písomne. Právo odstúpiť od zmluvy nemá tá strana, ktorá sa dopustila závažného porušenia zmluvy. Platnosť odstúpenia nadobúda platnosť dňom doručenia odstúpenia druhej strane.
 2. Záverečné ustanovenia
  • Účinnosť. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
  • Zmeny a doplnenia. Zmluvu je možné dopĺňať a meniť len vo forme písomných dodatkov, ktoré sa po ich podpísaní stávajú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
  • Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá Strana dostane jedno vyhotovenie.
  • Zmluvné strany súhlasia, že Zmluvy o dielo môže byť podpísaná vlastnoručným podpisom a elektronicky.