fbpx

Od 31.12.2023 je v platnosti výzva pre verejný sektor na zníženie energetickej náročnosti a budovanie fotovoltických elektrární. Výzva je iba do vyčerpania financií. Netreba preto odkladať rozhodnutie.

🌞 Ste pripravení začať využívať solárnu energiu vo vaše obci a začať reálne šetriť? 🌞

Ak áno, máme pre vás skvelú správu!
Práve je v platnosti výzva, vďaka ktorej môže byť plánované šetrenie realitou a to bez vlastných výdavkov.
Výzva je zameraná na podporu energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie vo verejných budovách. Viac o nej na stránke SIEA.
Na výzvu je vyčlenených 143 miliónov €.

Minimálna výška podpory na projekt je 200-tisíc € a maximálna výška na projekt nesmie presiahnuť 5 miliónov €. Maximálna miera príspevku bude 100 %, v závislosti od dosiahnutej úspory primárnej energie.
Na rozdiel od predchádzajúceho programového obdobia bude možné prostredníctvom jednej žiadosti získať podporu na dva druhy opatrení. Na znižovanie energetickej náročnosti budov je vyčlenených 133 miliónov € a na využívanie obnoviteľných zdrojov 10 miliónov €.

Ako získať až 100% krytie výdavkov?

Pomoc na tieto aktivity je možné získať, ak sa zlepší energetická klasifikácia budovy najmenej o jednu energetickú triedu a budova dosiahne plánovanú úsporu primárnej energie minimálne 30 %.
Aby boli prevádzkovatelia verejných budov motivovaní pripraviť ambiciózne projekty s čo najvyššou úsporou, 100-percentné pokrytie oprávnených výdavkov získajú len vtedy, ak dosiahnu úsporu primárnej energie 60 % a viac.

📆 Pozor! SIEA (Slovenská inovačná a energetická agentúra) by mala túto výzvu vyhlásiť koncom roka 2023, takže čas je zásadným faktorom.

Oprávnení žiadatelia:

 • subjekty štátnej správy – ústredné orgány štátnej správy, ostatné ústredné orgány štátnej správy,  štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie
 • ostatné subjekty verejnej správy, konkrétne:
  • subjekty územnej samosprávy – obce a vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie,
  • verejnoprávne inštitúcie,
  • verejné výskumné inštitúcie;
 • subjekty mimo pravidiel štátnej pomoci, konkrétne:
  • nadácie
  • občianske združenia
  • neziskové organizácie
  • neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby,
  • cirkevné organizácie.

Ako na to?

1️⃣ Dohodnite si nezáväznú konzultáciu.
2️⃣ Pripravíme spoločne podklady pre čerpanie výzvy.
3️⃣ Pripravíme podanie výzvy a začneme ihneď riešiť váš projekt!

👇 Neodkladajte to! Dohodnite si nezáväznú online konzultáciu! 👇

Vyberte si termín online konzultácie s našim špecialistom kliknutím na odkaz.

Staňte sa súčasťou energetickej revolúcie a zmeňte budúcnosť vašej obce už dnes!